Wydaliśmy wersję 5.4

Prezentujemy listę najważniejszych zmian programistycznych, które znalazły się w wersji 5.4.

W przypadku posiadania przez Państwo oferty aktualizacyjnej, prosimy o kontakt pod adresem mailowym serwis@foodsoft.pl celem sprawnego przeprowadzenia aktualizacji. Klienci nie posiadający prawa do aktualizacji, chcący skorzystać z nowej wersji oprogramowania, prosimy o kontakt z Działem Handlowym: sprzedaz@foodsoft.pl.

Zmiany funkcjonalności w oprogramowaniu Foodsoft w wersji 5.4:

NOWOŚCI

 • [Foodsodft.BOSS] ? Wprowadzenie rejestru zakupów. Umożliwia wygenerowanie zestawienia wszystkich pozycji zakupowych oraz kosztowych na m.in. potrzeby obliczenia należnego podatku VAT oraz wygenerowania pliku JPK_VAT. Rejestr zakupów może być uzupełniany podczas księgowania dokumentu magazynowego, który będzie miał ustawioną flagę uzupełniania danych do rejestru zakupów z faktury i podczas wprowadzania którego zostanie wybrany Typ źródłowy: Faktura. Wówczas program przeniesie podsumowanie dokumentu PZ z wartościami netto, VAT, brutto wg stawek VAT do okna rejestru zakupów. Dodatkowo dane będą zaprezentowane w postaci wartości netto pogrupowanej na konta księgowe przypisane do produktów oraz wprowadzone jako koszty dodatkowe w dokumencie PZ. Podsumowanie faktury wg stawek VAT umożliwia edycję danych: wartość VAT i wartość brutto ? w przypadku PZ wpisywanego od netto, lub wartość netto i VAT w przypadku dokumentu wprowadzanego od brutto. Zapewnia to zgodność podsumowań faktur zakupowych i kosztowych w programie z dokumentami otrzymanymi od dostawców. [#11800]
 • [Foodsoft.Integrator] ? Możliwość pobierania danych z kas fiskalnych przez Internet. Funkcjonalność umożliwia pobieranie paragonów z lokalu, gdzie kasa fiskalna jest jedynym urządzeniem rejestrującym sprzedaż i połączenie tych danych z rachunkami z innych lokali, które są wyposażone w oprogramowanie POS. Opcja dostępna dla kas fiskalnych zintegrowanym z oprogramowaniem Foodsoft. [#11479]
 • [Foodsoft.POS] ? Integracja z oprogramowaniem hotelowym NFHOTEL. Połączenie z programem hotelowym pozwala na pobieranie list gości do POS oraz zamykanie rachunków z POS z opcją doliczenia rachunku do rezerwacji hotelowej. [#11487]
 • [Foodsoft.Analytics] ? Dodanie możliwości ustawienia produktów w menu Szybki wybór odrębnie dla każdego lokalu. [#11556]
 • [Foodsoft.Analytics][Foodsoft.BOSS][Foodsoft.POS] ? Dodanie niemieckojęzycznej wersji oprogramowania Foodsoft.
 • [Foodsoft.POS] ? Obsługa kart online. Rozszerzyliśmy funkcjonalność obsługi kart rabatowych, limitowych, prepaid o obsługę online. Wszystkie dane przechowywane są w środowisku chmurowym a POS obsługujący funkcjonalność kart każdorazowo łączy się z chmurą w celu autoryzacji transakcji kartowej. Wprowadza to dodatkowe zabezpieczenia przed wielokrotnym skorzystaniem z tej samej karty oraz prezentuje w trybie rzeczywistym dostępne limity kartowe. [#11895]
 • [Foodsoft.POS][Foodsoft.Mobile] ? Dodano obsługę limitów sprzedaży produktów. Funkcjonalność umożliwia ustawienie liczby dostępnych do sprzedaży produktów, po przekroczeniu której produkt zostaje wyłączony na POS/Mobile ze sprzedaży. Jest to limit dzienny zerujący się po zakończeniu dnia sprzedaży. [#11986]
 • [Foodsoft.Bussiness Intelligence] ? Umożliwiamy korzystanie z kostek OLAP, które pobierają dane z wielu źródeł danych oprogramowania Foodsoft. Nasi Klienci zyskują narzędzie, które pozwala na prezentację w jednym miejscu informacji pochodzących z wielu rozłącznych baz danych sprzedaży (np. różne brandy restauracji, instalacje międzynarodowe, osobne bazy archiwalne).
 • [Foodsoft.KDS] ? Dodanie wersji ukraińskiej. Obsługa kuchni może w prosty sposób przełączyć KDS na wersję ukraińską, oprócz ekranów KDS również nazwy produktów będą wyświetlane w języku ukraińskim. [#12176]
 • [Foodsoft.API] ? Rozszerzyliśmy interfejs API o przesyłanie bieżącego stanu magazynowego produktów w lokalach. Umożliwi to integrację z platformami e-commerce, które wymagają bieżącego stanu magazynowego w lokalach, aby umożliwić zdalną sprzedaż (np. za pomocą aplikacji) i odbiór zamówienia w lokalu.
 • [Foodsoft.POS] ? Rozbudowa mechanizmów obsługujących karty prepaid. Obecnie z POS umożliwiliśmy doładowanie karty prepaid z potwierdzeniem płatności dla klienta. W trakcie wykorzystywania limitu dostępnego na karcie prepaid następuje fiskalizacja rachunku na wskazaną specjalną formę płatności. Do tego dochodzi zestaw raportów prezentujących historię transakcji związaną z doładowaniami kart. [#11684]
 • [Foodsoft.BOSS] ? Dodaliśmy możliwość wystawienia dokumentu rozchodu surowców z magazynu bezpośrednio z okna podglądu rachunku. Umożliwi to m.in. obsługę szczególnych przypadków anulowania rachunków, wystawienia korekt faktur z koniecznością uzgodnienia stanów surowców występujących w recepturach produktów na rachunku. [#11489]
 • [Foodsoft.Analytics][Foodsoft.BOSS] ? Dodanie harmonogramu dostępności produktów magazynowych. Narzędzie analogiczne do harmonogramu dostępności produktów sprzedażowych działające dla gospodarki magazynowe. Użytkownik może zaplanować włączenie lub wyłączenie możliwości korzystania z produktów magazynowych (głównie dostaw). [#12097]
 • [Foodsoft.Analytics][Foodsoft.BOSS] ? Ceny ewidencyjne. Dodaliśmy odrębny cennik przechowujący ceny ewidencyjne dla wszystkich produktów (sprzedażowych i magazynowych) umożlwiający wykorzystanie podczas wdrożenia oprogramowania mechanizmów raportowego przeliczania dostaw, zwrotów, sprzedaży w oparciu o ceny ewidencyjne. [#12204][#12300]
 • [Foodsoft.Analytics][Foodsoft.BOSS][Foodsoft.POS BAKERY] ? Obsługa produktów jednodniowych. Dodaliśmy do definicji produktów znacznik określający, że produkt jest jednodniowy. Pozwala to na wprowadzenie automatyzacji w procesie inwentaryzacji i zwrotów produktów piekarniczych. [#12228]
 • [Foodsoft.POS BAKERY] ? Rozbudowa zamówienia piekarniczego. Podczas składania zamówienia piekarniczego, można wskazać trzy historyczne daty (domyślnie daty ustawiają się na tydzień, dwa i trzy tygodnie wstecz od wskazanego terminu dostawy). Na tej podstawie program wygeneruje zestawienie ilości historycznie zamówionych i zwróconych produktów oraz zaproponuje optymalne zatowarowanie. [#12234]
 • [Foodsoft.Analytics] ? Dodanie raportu przedstawiającego zbiorcze zamówienia piekarnicze. Dane są umieszczone w układzie: w wierszach produkty, w kolumnach lokale. Na końcu wszystkie dane są sumowane, aby przedstawić ilości niezbędne do zrealizowania wszystkich zamówień. Dodatkowo przedstawiamy dane w podziale na dostawy określonego dnia. Istnieje możliwość filtrowania danych w raporcie na podstawie zakresu dni, określonych lokali oraz grup produktów. [#12114][#12306]
 • [Foodsodft.BOSS] ? Wprowadziliśmy kreator zamknięcia dnia. Jest to nowa funkcjonalność, która wspomaga rozliczenie dnia sprzedaży pod kątem magazynowym. W czasie zamknięcia dnia weryfikowane są:
  – transfery, czy zostały przyjęte,
  – produkcja, czy została wprowadzona do programu,
  – dokumenty rozchodowe, m.in. zwroty, straty, likwidacje,
  – transfery do innych lokali,
  – rozchód sprzedaży,
  – stan produktów, przez wykonanie inwentaryzacji zerującej. [#12223]
 • [Foodsodft.BOSS] ? Umożliwiamy zaksięgowanie produkcji nawet wówczas, gdy w magazynie nie ma wystarczającego stanu produktów. W takiej sytuacji podczas księgowania automatycznie tworzymy dokument przychodowy na brakujące surowce. [#12226]
 • [Foodsodft.BOSS] ? Udostępniliśmy możliwość zaksięgowania dokumentu zwrotu nawet wówczas, gdy w magazynie nie ma wystarczającego stanu produktów. Podobnie jak przy mechanizmie produkcji, w tym przypadku tworzony jest dokument przychodowy na brakujące produkty. [#12309]
 • [Foodsoft.BOSS] ? Do szablonów zamówień dodaliśmy opcję wskazania, do której godziny zamówienie złożone na podstawie tego szablonu może zostać zaksięgowanie. Po upływie wskazanej godziny szablon będzie niedostępny dla użytkownika, a jeżeli zamówienie było w trakcie edycji, to jego zaksięgowanie będzie zablokowane. [#12078]
 • [Foodsodft.Analytics] ? Uruchomienie możliwości złożenia zamówienia w aplikacji Analytics w imieniu lokalu. Jest to przydatna funkcja m.in. w przypadku braku komunikacji z lokalem i tym samym brakiem możliwości przesłania zamówienia magazynowego. [#12113]
 • [Foodsodft.BOSS] ? Inwentaryzacja zerująca stan produktów jednodniowych. W kartotece produktowej wprowadziliśmy możliwość oznaczenia produktu jako jednodniowego, który na początek dnia jest przyjmowany na stan a wieczorem ? niesprzedany ? powinien zostać przekazany do zwrotu. Inwentaryzacja zerująca wprowadzi na zdefiniowany wcześniej dokument magazynowy rozchodowy stan produktów oznaczonych jako jednodniowe i tym samym wyzeruje stan tych produktów w lokalu. [#12225]
 • [Foodsodft.BOSS] ? Wprowadziliśmy możliwość tworzenia produkcji wg cen ewidencyjnych. Stosując tę funkcję, wszystkie produkty wchodzące na stan w wyniku produkcji gastronomicznej, cukierniczej, piekarniczej, będą wyceniane wg wprowadzonych cen ewidencyjnych zamiast wyceny wg wartości zużytych surowców. [#12208]
 • [Foodsodft.BOSS] ? Dodaliśmy funkcję definiowania i korzystania z szablonów podczas wprowadzania produkcji. [#12286]
 • [Foodsodft.Analytics][Foodsodft.BOSS] ? Definicję produktu rozbudowaliśmy o parametr wielokrotności dzielenia produktu. Pozwala on na określenie, w jakiej minimalnej części jednostki możemy sprzedaż określony produkt (np. dopuszczenie dzielenia chleba tylko na połowę). [#12177]

DROBNE FUNKCJONALNOŚCI

 • [Foodsoft.BOSS] ? Dołączyliśmy możliwość wyszukiwania produktu w definicji szablonów zamówień. [#12337]
 • [Foodsoft.BOSS] ? Dodanie informacji o numerach dokumentów blokujących odksięgowanie inwentaryzacji. [#11817]
 • [Foodsoft.POS] ? Przebudowaliśmy wydruku paragonu zawierającego w nazwie produktu znak specjalny ?{?. [#12019]
 • [Foodsoft.POS] ? Zmiana w POS uwzględniająca cennik przypisany rodzaju sprzedaży (szybka, wynos) w wyświetlonych podpowiedziach do zamówień. [#12253]
 • [Foodsoft.BOSS][Foodsoft.Analytics] ? Dodano narzędzie importu formatek wydruków umożliwiające zbiorczy import szablonów wydruków z zewnętrznego pliku. [#11380]
 • [Foodsoft.BOSS] ? Dodanie do rejestru drukarek fiskalnych możliwości definicji kas fiskalnych oraz programowaniem parametrów pracy tych kas. Dotyczy wyłącznie kas fiskalnych, które są zintegrowane z programem POS w zakresie przesyłania kartoteki produktowej oraz pobierania danych sprzedażowych. [#11468]
 • [Foodsoft.KDS] ? Dodano możliwość przypisania osobnych plików dźwiękowych dla następujących akcji w programie: nowe zamówienie, nowa pozycja dla zamówienia, storno zamówienia, storno pozycji zamówienia. [#9073]
 • [Foodsoft.POS] ? Dodanie opcji pozwalającej na wybór, czy blokowanie do sprzedaży określonego produktu, ma uwzględniać również zależności z receptur i blokować wszystkie powiązane produkty. [#11494]
 • [Foodsoft.POS][Foodsoft.BOSS] ? Rozbudowaliśmy definicje rabatów o opcję sprawdzającą, czy występowanie określonego rabatu w zamówieniu ma blokować możliwość wystawienia faktury do tego rachunku. [#11505]
 • [Foodsoft.BOSS][Foodsoft.Analytics] ? W definicji pór dnia zablokowaliśmy możliwość ustawienia minut i sekund. [#11598]
 • [Foodsoft.BOSS][Foodsoft.Analytics] ? Do okna definicji typów płatności dodaliśmy kolumnę oznaczająca, czy dany typ płatności jest fiskalny. [#11710]
 • [Foodsoft.BOSS][Foodsoft.Analytics][Foodsoft.Bussiness Intelligence] ? Poprawka w raportach prezentujących ilości stornowanych produktów w przypadku, gdy są one produktami ważonymi. [#11353]
 • [Foodsoft.BOSS][Foodsoft.Analytics] ? Do rejestru zdarzeń użytkownika dodaliśmy logowanie informacji o usunięciu produktu z grupy oraz usunięcie całej grupy produktowej. [#11720]
 • [Foodsoft.BOSS][Foodsoft.Analytics][Foodsoft.Bussiness Intelligence] ? Dodano do analizy ogólnej oraz kostki OLAP dodatkowy wymiar operatorów zewnętrznych. Umożliwi to dokładną analizę danych sprzedażowych realizowanych przez kanał zamówień zewnętrznych. [#11695]
 • [Foodsoft.Bussiness Intelligence] ? Dodano wyniki ankiet gromadzonych w POS do kostki OLAP ?Sprzedaż ogólna?. [#11737]
 • [Foodsoft.POS][Foodsoft.BOSS] ? Obsługa zdjęć produktów w trybie widoku produktów ?Box?. [#12205]
 • [Foodsoft.Replikator] ? Dodanie zabezpieczenia powodującego zablokowanie replikacji w przypadku przenoszenia bazy danych na inny komputer lub przywracania backupu bazy danych. [#11834]
 • [Foodsoft.POS] ? Umożliwienie pobierania danych raportów dobowych z drukarek fiskalnych firmy Elzab. [#11807]
 • [Foodsoft.API] ? Rozszerzenie interfejsu API o udostępnienie stref dowozu. [#11850]
 • [Foodsoft.POS] ? Dodano możliwość ustawienia kolejności wyświetlania form płatności w oknie PŁAĆ. [#11705]
 • [Foodsoft.BOSS][Foodsoft.Analytics] ? Rozszerzono tłumaczenie aplikacji na języki obce o występujące w oprogramowaniu nazwy uprawnień. [#11689]
 • [Foodsoft.BOSS] ? Rozszerzenie importu danych z kas fiskalnych o podział na paragony i formy płatności. Dotyczy wyłącznie kas fiskalnych zintegrowanych z oprogramowaniem Foodsoft. [#11469]
 • [Foodsoft.Analytics] ? Dodanie możliwości wyszukiwania rachunków zawierających określony produkt (opcja dostępna w Rejestrze rachunków). [#12005]
 • [Foodsoft.BOSS][Foodsoft.POS] ? Przywróciliśmy możliwość aktualizacji danych kontrahenta w kartotece klientów podczas poprawiania faktury. [#12062]
 • [Foodsoft.BOSS][Foodsoft.Analytics] ? Rozszerzenie raportu stornowanych pozycji o dodatkowe informacje: ?Klient?, ?Wartość netto?, ?Wartość brutto?. [#11989]
 • [Foodsoft.BOSS] ? Włączenie odświeżenia rejestru faktur po wystawieniu nowej faktury. Wystawiona faktura od razu będzie widoczna w otwartym rejestrze faktur. [#12059]
 • [Foodsoft.BOSS] ? Dodaliśmy kreator konfiguracji usługi Foodsoft.Dashboard. [#12085]
 • [Foodsoft.POS][Foodsoft.POS BAKERY] ? Wprowadziliśmy parametr określający, czy podczas sprzedaży pracowniczej do urządzenia fiskalnego przekazywane są: cena i rabat, czy tylko sama cena już po uwzględnieniu rabatu. [#12245]
 • [Foodsoft.BOSS] ? Dodaliśmy cechę dokumentu transferowego, która określa, czy dokument powinien być przyjęty w ciągu bieżącego dnia sprzedaży. Taki dokument musi być zaksięgowany, aby można było przeprowadzić rozliczenie dnia. Jest to dodatkowa funkcjonalność wspomagająca bieżącą kontrolę dostaw, zwrotów magazynowych. [#12229]
 • [Foodsodft.BOSS] ? Umożliwiamy zdefiniowanie szablonu zamówień magazynowych uwzględniając produkty, które nie są magazynowe ? receptury. Pozwala to na korzystanie z szablonów i składania zamówień na surowce wg receptur wyrobów gotowych i półproduktów. [#12297]
 • [Foodsodft.BOSS] ? Rozszerzyliśmy maskę numeracji zamówień magazynowych o numer dostawy danego dnia. [#12250]
 • [Foodsoft.BOSS] ? Dodaliśmy uprawnienie umożliwiające odksięgowanie dokumentów wygenerowanych automatycznie (m.in. rozchód sprzedaży). [#12161]
 • [Foodsoft.Analytics] ? Wprowadzamy funkcję anulowania dokumentu transferowego w centrali (Analytics). Oznaczenie takiego dokumentu będzie skutkować jego brakiem w rejestrze dokumentów transferowych i tym samym brakiem możliwości przyjęcia go przez lokal. [#12224]
 • [Foodsodft.BOSS] ? Dodaliśmy możliwość odksiegowania dokumentu transferowego w przypadku, gdy taka dostawa jest przekazywana do Foodsoft z zewnętrznego programu magazynowego. [#12227]
 • [Foodsoft.Magazyn centralny] ? Rozbudowa raportu zapotrzebowanie zbiorcze o zestawienie zamówionych produktów w rozbiciu na poszczególne lokale. [#12141]
 • [Foodsodft.BOSS][Foodsodft.POS] ? Na wydruku faktury usuwany kolumny wartości netto i vat dla pozycji sprzedażowych, jeżeli faktura wystawiana jest wg cen brutto. [#12293]
 • [Foodsoft.Analytics] ? Do raportu storn rachunków, pozycji i surowców dodaliśmy kolumny z symbolem i nazwą lokalu. [#12009]
 • [Foodsoft.Bussiness Inteligence] ? Dodanie do kostek OLAP targetów brutto. [#12360]