Zapytanie ofertowe na usługę badawczą, w ramach konkursu Poddziałanie 2.3.2 POIR „Bony na innowacje dla MŚP”

Aktualizacja 06.10.2017:

W załączeniu przedstawiamy informację o wyniku przeprowadzonego konkursu.

 

Szanowni Państwo,

 Przesyłamy zapytanie ofertowe w ramach konkursu Poddziałanie 2.3.2 POIR  ?Bony na innowacje dla MŚP? na realizację usługi badawczo-rozwojowej w celu stworzenia nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu lub usługi w ramach projektu ?Opracowanie wieloparametrowego automatu decyzyjnego działającego w czasie rzeczywistym, dla operatorów punktu gastronomicznego dla optymalizacji oferty przy przyjmowaniu zamówienia?

 Dla: FoodSoft.pl sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

 Zapytanie kierujemy do Państwa uczelni ? jako do tych podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni, które posiadają przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa wart. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki i/lub do jednostki odpowiedzialnej za organizowanie i prowadzenie współpracy uczelni z przedsiębiorstwami, jak Centrum Transferu Technologii lub spółka celowa.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

?Wykonawcą usługi mogą być jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 • podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;
 • jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r., poz. 572 z późn. zm.);
 • instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371 z późn. zm.);
 • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Polska Akademia Umiejętności;
 • inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt 1-5, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki;[1]

lub

 • spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 86a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.) lub spółki celowe jednostki naukowej;
 • centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym;
 • przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1710, z późn. zm.);
 • akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty wymienione w art. 21 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2016 r., poz. 655, z późn. zm.).?

 

Jednostki te – Oferenci, ze względu na charakter prac w ramach naszego Zapytania ofertowego, powinny posiadać odpowiednie zasoby osobowe zdolne do wykonania przedmiotu zamówienia, to jest osoby posiadające łącznie doświadczenie w obszarze IT oraz matematyki i/lub statystyki i/lub ekonometrii itp.  oraz odpowiednie zasoby techniczne do wykonania przedmiotu zamówienia ? powinny dysponować minimum 1 laboratorium informatyczno-programistycznym.

Niniejsze zapytanie obejmuje Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe (73100000-3) w ramach Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

Szacowana wartość zamówienia: powyżej 50 000 złotych.

Termin złożenia oferty: do 06.10.2017r. do godz. 10:00 

Oferty należy składać:

 • drogą pocztową na adres: FoodSoft.pl sp. z o.o., ul. Demokratyczna 117, 93-348 Łódź,
 • bądź mailowo na adres: biuro@foodsoft.pl

Liczy się data dostarczenia oferty. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników przez Zamawiającego odbędzie się 06.10.2017r. do godz.12:00.

 

W załączeniu przesyłamy: Zapytanie ofertowe oraz Formularz oferty.

Zapytanie ofertowe zostało również zamieszczone na stronie Zamawiającego www.foodsoft.pl oraz na portalu Zamówienia wnioskodawców i beneficjentów http://www.parp.gov.pl/zamowienia-1420

 

Zapraszamy do złożenia oferty.

Kontakt w sprawie zapytania ofertowego z: Mikołaj Kowalczyk, tel. 42 288 13 23  email: mkowalczyk@foodsoft.pl

[1] Lista jednostek naukowych posiadających przyznaną kategorię naukową ogłaszana jest przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie art. 4b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki w formie komunikatu o kategoriach przyznanych jednostkom naukowym.